142718
godlo Szkoła Muzyczna 1 Stopnia w Międzyrzecu Podlaskim space mapa space kontakt
Szkoła muzyczna I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim

Rekrutacja

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Do szkoły muzycznej I stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat (5 lat po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz nie więcej, niż 16 lat. Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie muzyczne. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła muzyczna I stopnia realizuje podstawowy cykl kształcenia w zakresie praktycznej nauki gry na instrumencie oraz przedmiotów teoretycznych w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim.

Cykl sześcioletni. O przyjęcie może sie ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat (5 lat po uzyskaniu opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej) oraz nie więcej, niż 10 lat.

Cykl czteroletni. O przyjęcie może sie ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat  oraz nie więcej, niż 16 lat.

O zakwalifikowaniu do danego cyklu kandydata w wieku 8-10 lat decydują jego warunki psychofizyczne oraz potrzeby organizacyjne szkoły.

Podstawę do zakwalifikowania kandydata stanowi pozytywny wynik badania przydatności, polegający na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie jest indywidualne dla każdego kandydata i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły (maj-czerwiec). Decyzję o zakwalifikowaniu i przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje się na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc lub predyspozycji fizycznych, może być zaproponowany inny instrument.

Przed badaniem przydatności (maj), organizowane są w szkole zajęcia przygotowawcze (1 raz w tygodniu), podczas których kandydaci mogą zapoznać się ze szkołą oraz dowiedzieć się, w jaki sposób będzie przebiegało badanie. Takie spotkania pozwalają również w większym stopniu ocenić predyspozycje i uzdolnienia kandydata, mogą również pomóc przy dokonaniu wyboru instrumentu.

Kandydaci w terminie od 1 marca do 21 maja 2018 r. składają w sekretariacie szkoły komplet dokumentów zawierający:

  • Wniosek o przyjęcie kandydata (druk pobierz tutaj),
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (druk pobierz tutaj),
  • Załącznik potwierdzający spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - dotyczy tylko kandydatów, którzy spełniają wymienione kryteria (druk pobierz tutaj).

 

Informacje dotyczące rekrutacji w bieżącym roku szkolnym zawarte są w dziale Aktualności oraz udzielane są w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8:00 – 15:00 pod numerem tel. (83) 371-21-15.

Zajęcia przygotowawcze (bezpłatne) dla kandydatów odbędą się w następujących terminach:

7 maja 2018 (poniedziałek) godz.17.15 - 18.00

14 maja 2018 (poniedziałek) godz.17.00 - 17.45

21 maja 2018 (poniedziałek) godz.17.00 - 17.45

Po ostatnich zajęciach odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów (21 maja godz. 18.00)

 


Badanie przydatności kandydatów odbędzie się dnia 28 maja 2018.


 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie kandydata

Zaświadczenie lekarskie - druk

Załącznik do wniosku kandydata

Oświadczenie o wielodzietności

projekt i wykonanie Orange Computers