Deklaracja dostępności

Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-21. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Samociuk, sekretariat1202@muzyczna.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 3712115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne zlokalizowane od strony parkingu. Z uwagi na wbudowane drzwi dwuskrzydłowe oraz brak schodów wejście dostępne jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Dla tych osób w budynku dostępne są korytarze i niektóre pomieszczenia na parterze (recepcja, sale lekcyjne, sala koncertowa, toaleta, szatnia). Do innych pomieszczeń prowadzą schody. Ze względu na brak udogodnień dostęp do nich nie jest możliwy.
  2. W budynku nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
  3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze w pobliżu schodów prowadzących na pięto budynku.
  4. Przed budynkiem znajduje się jedno wydzielone miejsce do parkowania przez osoby niepełnosprawne.
  5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
Skip to content