Nowa siedziba

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2011

22 grudnia 2011 r. zawarto w formie aktu notarialnego porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Międzyrzecu Podlaskim, działającym z pełnomocnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Gminą Międzyrzec Podlaski, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta. Na mocy porozumienia gmina ustanowiła bezpłatne użytkowanie nieruchomości z obiektem wpisanym do rejestru zabytków na rzecz Skarbu Państwa na okres 50 lat, a Skarb Państwa – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązał się do poniesienia nakładów związanych z adaptacją nieruchomości na potrzeby szkoły muzycznej.

2012

 • Wykonanie działań dotyczących oceny stanu technicznego nieruchomości oraz rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem projektów architektoniczno-budowlanych oraz kosztorysów.
 • Złożenie wniosku o przyznanie dotacji z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury/ priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na zadanie Adaptacja nieruchomości na potrzeby szkoły muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim.

2013

 • Uzyskanie gwarancji środków finansowych na realizację inwestycji w latach 2013-2014, w tym dotacji z programu MKiDN w kwocie 220 000 zł, podpisanie umowy ws. dotacji.
 • Opracowanie i zatwierdzenie niezbędnych projektów architektonicznych i budowlanych wraz z kosztorysami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych.
 • Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego, podpisanie umów. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót przez wykonawcę.
 • Wykonanie robót finansowanych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu/priorytetu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego (przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, konstrukcje żelbetowe i stalowe), a także: robót rozbiórkowych (częściowo), izolacji fundamentów, konstrukcji i pokrycia dachu.

2014

 • Wykonanie robót w oparciu o podpisane umowy i przyjęte harmonogramy – w tym robót finansowanych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu/priorytetu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego (zabudowa poddasza, obudowa dźwiękochłonna i ścianki działowe z płyt g-k).
 • Zakończenie inwestycji, odbiór oraz techniczne otwarcie nowego obiektu.
 • Pozyskanie środków na wyposażenie.
 • Przeprowadzka szkoły do nowego obiektu (listopad).

W wyniku zakończenia inwestycji pn. Adaptacja nieruchomości na potrzeby Szkoły Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim, od dnia 17 listopada 2014 r. Szkoła Muzyczna I Stopnia im. K. Kurpińskiego funkcjonuje w nowej siedzibie. Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym może uczyć się i pracować w komfortowych warunkach, w jednym z najpiękniejszych obiektów na terenie miasta. Szczególne wyrazy wdzięczności i uznania otrzymują:

 • dr Zdzisław Bujanowski – Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
 • Artur Grzyb – Burmistrz Miasta wraz z Radą Miasta Międzyrzec Podlaski
 • Andrzej Filipiuk – autor projektu architektonicznego oraz pomysłodawca zaadaptowania obiektu
 • Krzysztof Krawiec – inspektor nadzoru inwestorskiego
 • Jan Maraśkiewicz – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białej Podlaskiej
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD Stanisław Lewczuk-Czesław Niczyporuk – główny Wykonawca inwestycji.

Dyrekcja szkoły składa wyrazy podziękowania rodzicom i współpracownikom za pracę włożoną w związku z przeprowadzką oraz wyposażaniem wnętrz w nowym obiekcie.

W Galerii możesz obejrzeć fotografie dokumentujące przebieg prac remontowo-adaptacyjnych oraz wyremontowany obiekt.

Skip to content