Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Wniosek wraz z kompletem załączników należy wypełnić, podpisać i wysłać jako foto lub skan na adres: rekrutacja@muzyczna.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-15.00

Wnioski kandydatów przyjmujemy od 01.03.2022 do 20.06.2022r.

Załączniki do wniosku, w tym zaświadczenie lekarskie, a także oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu badania przydatności kandydatów.

Dostarczenie zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej jest warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji.   

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ 23 CZERWCA 2022 od godz. 15.30.


Pozostałe informacje

Do szkoły muzycznej I stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat (6 lat po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz nie więcej, niż 16 lat. Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie muzyczne. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła muzyczna I stopnia realizuje podstawowy cykl kształcenia w zakresie praktycznej nauki gry na instrumencie oraz przedmiotów teoretycznych w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim.

Cykl sześcioletni. O przyjęcie może się ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat (6 lat po uzyskaniu opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej) oraz nie więcej, niż 10 lat.

Cykl czteroletni. O przyjęcie może się ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat  oraz nie więcej, niż 16 lat.

O zakwalifikowaniu do danego cyklu kandydata w wieku 8-10 lat decydują jego warunki psychofizyczne oraz potrzeby organizacyjne szkoły.

Podstawę do zakwalifikowania kandydata stanowi pozytywny wynik badania przydatności, polegający na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie jest indywidualne dla każdego kandydata i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły (maj-czerwiec). Decyzję o zakwalifikowaniu i przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje się na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc lub predyspozycji fizycznych, może być zaproponowany inny instrument.

Przed badaniem przydatności (maj), mogą być organizowane w szkole zajęcia przygotowawcze, podczas których kandydaci będą mogli zapoznać się ze szkołą oraz dowiedzieć się, w jaki sposób będzie przebiegało badanie. Takie spotkania pozwalają również w większym stopniu ocenić predyspozycje i uzdolnienia kandydata, mogą również pomóc przy dokonaniu wyboru instrumentu.

Kandydaci składają komplet dokumentów zawierający:

  1. Wniosek o przyjęcie kandydata – prosimy wydrukować obustronnie,
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

     oraz (opcjonalnie):

  • Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej – dotyczy tylko kandydatów poniżej 7 roku życia.
  • Załącznik potwierdzający spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) – dotyczy tylko kandydatów, którzy spełniają wymienione kryteria.

 (LINKI do pobrania druków znajdują się u dołu strony)

Informacje dotyczące rekrutacji w bieżącym roku szkolnym zawarte są w dziale Aktualności oraz udzielane są w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem tel. (83) 371-21-15.

Zachęcamy rodziców do przeczytania PORADNIKA DLA RODZICÓW  dzieci rozpoczynających naukę w szkole muzycznej.


Załączniki do pobrania:

Skip to content