182467
godlo Szkoła Muzyczna 1 Stopnia w Międzyrzecu Podlaskim space mapa space kontakt Dziennik elektroniczny
Szkoła muzyczna I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim

Rekrutacja

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

UWAGA!    Ze względu na czasowe zamknięcie szkół, aktualnie rejestracja kandydatów odbywa się w formie elektronicznej. Wniosek należy wypełnić, podpisać i wysłać jako foto lub skan na adres:

rekrutacja@muzyczna.edu.pl

 

OD 25 maja b.r. WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ W SEKRETARIACIE SZKOŁY w godzinach 9.00 - 13.00

Wniosek należy złożyć w terminie do 23 czerwca (przedłużenie terminu). Załączniki do wniosku, w tym zaświadczenie lekarskie, a także oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu badania przydatności kandydatów (25 czerwca).

Dostarczenie zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej jest warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji.   


 

WNIOSEK 2020

 

 

WARUNKI REKRUTACJI 2020

 

 

 

Pozostałe informacje

Do szkoły muzycznej I stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat (6 lat po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz nie więcej, niż 16 lat. Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie muzyczne. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła muzyczna I stopnia realizuje podstawowy cykl kształcenia w zakresie praktycznej nauki gry na instrumencie oraz przedmiotów teoretycznych w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim.

Cykl sześcioletni. O przyjęcie może sie ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat (6 lat po uzyskaniu opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej) oraz nie więcej, niż 10 lat.

Cykl czteroletni. O przyjęcie może sie ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat  oraz nie więcej, niż 16 lat.

O zakwalifikowaniu do danego cyklu kandydata w wieku 8-10 lat decydują jego warunki psychofizyczne oraz potrzeby organizacyjne szkoły.

Podstawę do zakwalifikowania kandydata stanowi pozytywny wynik badania przydatności, polegający na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie jest indywidualne dla każdego kandydata i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły (maj-czerwiec). Decyzję o zakwalifikowaniu i przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje się na podstawie ilości uzyskanych punktów.

Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc lub predyspozycji fizycznych, może być zaproponowany inny instrument.

Przed badaniem przydatności (maj), organizowane są w szkole zajęcia przygotowawcze (1 raz w tygodniu), podczas których kandydaci mogą zapoznać się ze szkołą oraz dowiedzieć się, w jaki sposób będzie przebiegało badanie. Takie spotkania pozwalają również w większym stopniu ocenić predyspozycje i uzdolnienia kandydata, mogą również pomóc przy dokonaniu wyboru instrumentu.

Kandydaci składają komplet dokumentów zawierający:

  1. Wniosek o przyjęcie kandydata - prosimy wydrukować obustronnie,
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

     oraz (opcjonalnie):

  • Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej - dotyczy tylko kandydatów poniżej 7 roku życia.
  • Załącznik potwierdzający spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) - dotyczy tylko kandydatów, którzy spełniają wymienione kryteria.

 (LINKI do pobrania druków znajdują się u dołu strony)

Informacje dotyczące rekrutacji w bieżącym roku szkolnym zawarte są w dziale Aktualności oraz udzielane są w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem tel. (83) 371-21-15.

 

Zajęcia przygotowawcze (bezpłatne) dla kandydatów odbędą się w następujących terminach:

 

...  2020 (...) godz.

...  2020 (...) godz.

...  2020 (...) godz.

Po ostatnich zajęciach odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów ...)

 

Zachęcamy rodziców do przeczytania  PORADNIKA DLA RODZICÓW  dzieci rozpoczynających naukę w szkole muzycznej.

 


Badanie przydatności kandydatów odbędzie się dnia 25 czerwca 2020.


 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie kandydata 

Zaświadczenie lekarskie - druk

Załącznik do wniosku kandydata

Oświadczenie o wielodzietności

projekt i wykonanie Orange Computers